اجرا

شهر الکترونیک، در واقع مفهومی است که یک طرف آن باز و وصل به بینهایت دانش است. ایجاد شهر الکترونیک، واضح و اجرایی است، اما آنچه مبهم و گنگ است، سرانجام و یا مدل پیاده سازی آنست. باتوجه به اینکه هنوزقوانین و چارچوبها، در حوزه مفاهیم نیمه سنتی پرورش می یابد، نمیتوان انتظار داشت که تغییرات بنیادین مفاهیم جدید عصر امروز را برتاباند. فقط ایده های تازه و اجرایی، راهگشای خلق شهری الکترونیک است.