تدوین سند راهبردی

شرکت ساختار پردازان ایده ناک بر اساس تجربه طراحی و تدوین و مطالعه موردی چندین شهر الکترونیک در داخل و خارج از کشور، به فضای مناسبی جهت طراحی شهر الکترونیک دست یافته است. فضایی که بی شک باید بر اساس استراتژی  اقتضایی مناسبی برای هر شهر یا منطقه، با رویکرد همراهی با شرایط آن محیط بررسی گردد استراتژی در غالب سند راهبردی ای که چراغ راه طراحی و اجرای شهر الکترونیک خواهد بود