شناسایی و نیاز سنجی

قوانین بالادستی، فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها، هر کدام مجموعه ای از فاکتورهای موثر بر تعریف و اجرای شهر الکترونیک به شمار می آیند. به عنوان نمونه شهری مانند تهران، شلوغی، ترافیک و آلودگی، جز مشکلات مهم و اساسی تر شهر به حساب می آید و یا شهری مرزی با جمعیت کمتر و با فاصله زیاد از مرکز، دغدغه ها و مشکلات متفاوت تری مانند عدم ددسترسی به متخصص و یا بیکاری و یا دوری از مراکز آموزشی داشته باشد