در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

“ایده”، “تکنولوژی” و “پیش آینده نگری” محورهای شهر الکترونیک

گفتگویی با مهدی محمدظاهری؛ طراح و توسعه دهنده شهرهای الکترونیک "ایده"، "تکنولوژی" و "پیش آینده نگری" محورهای شهر الکترونیک ضمن تشکر از قبول دعوت، لطفا یک تعریف جامع از شهر الکترونیک به […]

در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟        شهرها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انسان در جهان هستند که در طول تاریخ دست‌خوش تغییرات فراوان شده‌اند. انسان امروز هم تصمیم دارد […]