در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

“ایده”، “تکنولوژی” و “پیش آینده نگری” محورهای شهر الکترونیک

گفتگویی با مهدی محمدظاهری؛ طراح و توسعه دهنده شهرهای الکترونیک "ایده"، "تکنولوژی" و "پیش آینده نگری" محورهای شهر الکترونیک ضمن تشکر از قبول دعوت، لطفا یک تعریف جامع از شهر الکترونیک به […]